REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH

 1. Wszystkie osoby wchodzące na teren placówek BE HAPPY MUSEUM, w celu korzystania z atrakcji zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień;
 2. Prawo wstępu do placówek BE HAPPY MUSEUM uzależnione jest od posiadania ważnego biletu wstępu. Rodzaje biletów dostępne są na stronie internetowej BE HAPPY MUSEUM. Ceny biletów określane są przez cennik dostępny na stronie internetowej https://behappymuseum.com oraz w kasach placówek;
 3. Bilet wstępu uprawnia jego posiadacza do korzystania ze wszystkich dostępnych urządzeń i atrakcji przez cały okres przebywania na terenie danej placówki BE HAPPY MUSEUM w dniu oznaczonym na tymże bilecie, nie wcześniej jednak niż od godziny ustalonej podczas procesu zakupu biletu. Bilet wstępu uprawnia do jednorazowego wstępu na teren obiektu. Opuszczenie placówki BE HAPPY MUSEUM uznaje się za zakończenie korzystania z atrakcji i ponowne wejście na teren placówki możliwe jest jedynie po dokonaniu nowego biletu (odstępstwo od tej zasady nastąpić może za zgodą personelu i na warunkach przez ten personel ustalonych);
 4. Dziecko poniżej 13 roku życia przebywające na terenie placówki BE HAPPY MUSEUM powinno znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej, która zobowiązuje się do sprawowania nadzoru na tym dzieckiem;
 5. Na terenie BE HAPPY zabrania się:
  1. Palenia tytoniu,
  2. Spożywania alkoholu, narkotyków lub innych środków działających podobnie do narkotyków;
  3. Wnoszenia lub posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym materiałów wybuchowych i łatwopalnych;
   d. Zaśmiecania i zanieczyszczania terenów placówek;
  4. Niszczenia przedmiotów należących do BE HAPPY MUSEUM;
  5. Wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych dla osób zwiedzających;
  6. Wprowadzania dużych zwierząt, z wyjątkiem małych psów oraz psa asystującego osobie niepełnosprawnej;
  7. Wszelkich zachowań mogących utrudniać lub uniemożliwiać korzystania z atrakcji, w tym zachowań o charakterze dyskryminującym, a także używania słów wulgarnych;
  8. Używania na terenie obiektów wrotek, rolek, deskorolek, hulajnóg oraz innego sprzętu transportu osobistego;
 6. Na teren BE HAPPY MUSEUM nie zostaną wpuszczone osoby:
  1. nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków odurzających;
  2. Zachowując się w sposób agresywny lub inny stwarzając zagrożenie dla innych osób lub mienia;
  3. Posiadające przedmioty o jakich mowa w pkt 5;
 7. Pracownik BE HAPPY ma prawo zażądać aby osoba naruszająca pkt 5 lub 6 niniejszego regulaminu opuściła niezwłocznie teren placówki BE HAPPY MUSEUM. W takim przypadku osobie takiej nie przysługuje prawo zwrotu ceny biletu;
 8. Czas zwiedzania ustalony został na 60 minut, po upływie których personel ma prawo prosić o opuszczenie placówki Be Happy;
 9. Osoba przebywająca na terenie BE HAPPY MUSEUM ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub zniszczenia powstałe z jej winy lub winy osoby pozostającej pod jej opieką;
 10. BE HAPPY MUSEUM nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie BE HAPPY, dotyczy to w szczególności szatni i miejsc wyznaczonych do tego. BE HAPPY MUSEUM udostępnia nieodpłatne, niestrzeżone miejsca w których można pozostawić odzież wierzchnią oraz obuwie;
 11. Na terenie placówek znajduje się system monitoringu;
 12. Osoby odwiedzające Be Happy Museum mogą bez dodatkowej opłaty wykonywać zdjęcia oraz filmy na własny użytek przy unikalnych scenografiach, rekwizytach oraz scenach iluzji. Sesje produktowe, komercyjne lub inne mające znamiona lokowania produktu są odpłatne i wymagają osobnej zgody Be Happy Museum. W przypadku chęci komercyjnego wykorzystania atrakcji oferowanych przez BE Happy prosimy o kontakt pod adresem: hello@behappymuseum.com;
 13. Na terenie BE HAPPY Museum mogą obowiązywać odrębne zasady korzystania z określonej atrakcji. W takim przypadku informacje o osobie korzystania i o ograniczeniach w sposobie korzystania znajdują się na tablicach informacyjnych oraz niniejszym regulaminie;
  1. Huśtawki - zabrania się stawania na huśtawkach oraz używania ich w sposób zagrażający innym osobom lub mieniu;
  2. Basen - zabrania się skakania do basenu ze względu na twardą podłogę, w tym w szczególności skoków na tzw. główkę;
  3. Zabrania się wsiadania na wszystkie eksponaty; w tym jednorożca, psa i inne;
 14. Be Happy Museum zastrzega sobie prawo do zmiany scen bez uprzedniego informowania o tym.

KLAUZULA RODO

Operatorami Twoich danych osobowych są:

Warszawa/Zakopane:
W związku ze znajdującym się w Muzeum monitoringiem wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem twoich danych osobowych jest Sweet Art Jowita Pałczyńska (al. Papieża Jana Pawła II 3-4, 70-413 Szczecin, NIP: 851-210-24-17). Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym Be Happy Museum i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.

Szczecin/Kraków:
W związku ze znajdującym się w Muzeum monitoringiem wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem twoich danych osobowych jest BHM7 sp. z o.o., ul. Złota 7/28, 00-019 Warszawa, KRS: 0001091057, NIP: 5252994534. Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym Be Happy Museum i nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.