Regulamin zakupu biletów online

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE

§ 1 Definicje

 1. BE HAPPY Museum - Sweet Art Jowita Pałczyńska, al. Papieża Jana Pawła II 3-4, 70-413 Szczecin, NIP: 851-210-24-17, REGON: 810999130 (zwane dalej: BE HAPPY)

  Oddziały:
  - Szczecin
  - Kraków
  - Warszawa
  - Zakopane
 2. Regulamin - niniejszy regulamin określa zasady dotyczące internetowego zakupu biletów wstępu uprawniających do korzystania z atrakcji oferowanych przez BE HAPPY we wszystkich swoich lokalizacjach za pośrednictwem sieci Internet, a także zasady i warunki korzystania z udostępnianego przez BE HAPPY systemu zakupu biletów;
 3. Kupujący - osoba dokonująca zakupu biletu przez stronę internetową BE HAPPY znajdującą się pod adresem https://behappymuseum.com/;
 4. Użytkownik - Kupujący lub inna osoba korzystająca z usług oferowanych przez BE HAPPy za pośrednictwem serwisu
 5. BIlet - bilet wstępu uprawniający do zwiedzania ekspozycji w czasie i w miejscu określonym podczas procesu zakupu;
 6. Operator płatności - PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444. Kontakt +48 61 628 45 05 (dni robocze: 8:00–20:00), biuro handlowe: al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

  Korzystanie z usług płatniczych Operatora Płatności następuje po przekierowaniu na stronę internetową payu.pl, na warunkach określonych przez Operatora Płatności w udostępnionym tam regulaminie. Przed skorzystaniem z usług płatniczych Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Operatora Płatności i zaakceptować jego warunki.
 7. Usługi - Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela serwisu polegają na:

  - komunikacji pomiędzy BE HAPPY oraz Użytkownikiem; - przekazywaniu informacji Użytkownikowi; - umożliwieniu dokonania zakupu biletów z pośrednictwem Serwisu oraz świadczeniu usług powiązanych z zakupem biletu (np. reklamacje, zwroty);

 

§ 2 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dotyczące sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet Biletów na atrakcje oferowane przez BE HAPPY;
 2. Warunkiem dokonania zakupu Biletu jest uprzednie zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, zobowiązujące jednocześnie do jego przestrzegania;
 3. Akceptacja Regulaminu zobowiązuje Kupującego także do przestrzegania innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 4. Dokonywanie zakupu Biletów za pośrednictwem sieci Internet zobowiązuje Kupującego do korzystania z udostępnionego systemu w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie serwisu dla celów rozsyłania treści o charakterze bezprawnych i niezamówionym.
 5. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Użytkownik, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  - posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  - posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłącznie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu,
  - posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 6. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie: w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg,
 7. Zakres usług świadczonych przez BE HAPPY nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania niezbędnego do korzystania z dostępnych w Serwisie Usług,
 8. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Właścicielem serwisu a Użytkownikiem,
 9. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usług na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z za poznaniem się z niniejszym Regulaminem. Regulamin może być przez Użytkownika utrwalony poprzez jego zapisanie na dysku urządzenia lub wydrukowany,
 10. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych mu przez Właściciela w ramach świadczonych przez siebie Usług,
 11. Rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych przez Właściciela serwisu następuje z momentem rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z danej Usługi,
 12. W celu zakończenia korzystania z Serwisu, tym samym w celu zakończenia danej usługi Użytkownik opuszcza stronę internetową pod którą zamieszczony jest serwis. Żadne dodatkowe oświadczenie nie jest konieczne ani wymagane.

 

§ 3 Usługi komunikacyjne

 1. Użytkownik w ramach tej usługi otrzymuje możliwość bezpośredniego skontaktowania się z BE HAPPY,
 2. Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z formularza kontaktowego a pośrednictwem, którego może skontaktować się z BE HAPPY serwisu celem złożenia zapytania w przedmiocie oferowanych produktów,

 

§ 4 Usługi informacyjne

 1. Usługi informacyjne polegają na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do informacji zamieszczonych w serwisie internetowym za pośrednictwem wyświetlonej strony internetowej w tym w szczególności: informacji o właścicielu serwisu, w tym danych kontaktowych, informacji o dostępnych produktach, w tym dostępnych w sklepie internetowym oraz o usługach stacjonarnych świadczonych przez Właściciela serwisu

 

§ 5 Zakup Biletu

 1. Zakup biletu online na stronie internetowej BE HAPPY jest możliwy po zaakceptowaniu Regulaminu, bez potrzeby dokonywania rejestracji.
 2. W celu dokonania zakupu Kupujący zobowiązany jest wybrać lokalizację, datę oraz godzinę wejścia, a następnie wybrać ilość oraz rodzaj biletów.
 3. W celu dokonania zakupu należy podać imię i nazwisko oraz adres email Kupującego, a także dokonać płatności za pośrednictwem Operatora płatności.
 4. Po prawidłowo wykonanej płatności BE HAPPY dostarcza zakupiony Bilet za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej podczas składania zamówienia.
 5. Bilet jest ważny zarówno w formie elektronicznej jak i po jego wydrukowaniu;
 6. Kupujący w celu skorzystania z atrakcji zobowiązany jest okazać ważny bilet pracownikowi BE HAPPY.
 7. Za pośrednictwem sieci Internet istnieje możliwość dokonania zakupu jedynie biletów indywidualnych oraz tzw. rodzinnych. W celu zakupu biletu grupowego należy skontaktować się z BE HAPPY drogą elektroniczną np. przy użyciu dostępnego na stronie formularza;
 8. Aktualny grafik zawierający zestawienie dostępnych dni i godzin zwiedzania BE HAPPY jest dostępny na stronie. Grafik jest stale aktualizowany.
 9. Podczas zakupu Kupujący może zdecydować, czy na dokonany zakup ma być wystawiona faktura VAT. W celu otrzymania faktury VAT należy przed opłaceniem transakcji podać niezbędne dane do jej wystawienia, zgodnie z widniejącym na stronie formularzem;
 10. Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną.
 11. Płatności musi być dokonana w ciągu 12h od chwili wybrania terminu wizyty, bez przerywania ciągłości transakcji. Po tym czasie zarezerwowane bilety wrócą do puli ogólnodostępnych biletów.
 12. Wiadomość email zawierająca potwierdzenie płatności oraz zakupione bilety powinna być dostarczona w ciągu 5 minut. W przypadku braku wiadomości prosimy o sprawdzenie skrzynki SPAM, a w przypadku braku wiadomości w folderze wiadomości niechcianych prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem oddziału, w którym dokonywany był zakup, telefonicznie lub mailowo:
  Szczecin - szczecin@behappymuseum.com; +48 606 944 142
  Kraków - krakow@behappymuseum.com; +48 532 683 515
  Warszawa - warszawa@behappymuseum.com; +48 784 575 915
  Zakopane - zakopane@behappymuseum.com; +48 664 911 171

 

§ 6 Wstęp na wystawę

 1. Zakupiony bilet elektroniczny upoważnia do wejścia na teren Wystaw w dniu wizyty, nie wcześniej niż 15 min przed godziną, na którą zarezerwowana jest wizyta, ale nie później niż 15 min po wybranym czasie wizyty. W przypadku niezrealizowania biletów we wskazanym przedziale czasowym BE HAPPY nie zwraca za nie pieniędzy;
 2. Możliwość wstępu, w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut, zależne jest od ilości zwiedzających;
 3. Zmiana godziny wstępu możliwa jest jedynie w szczególnych wypadkach, wedle uznania pracownika BE HAPPY i jest zależna jest od ilości zwiedzających i dostępności terminów;

 

§ 7 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupu online wymagają zgłoszenia w ciągu 7 dni od momentu zakupu.
 2. Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres e-mail info@behappymuseum.com lub pisemnie na adres siedziby BE HAPPY bądź w kasie Oddziału.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego. Informacja o decyzji w sprawie reklamacji jest przekazywana na piśmie lub mailowo - zależnie od sposobu złożenia reklamacji lub wedle wyboru Kupującego;
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  - numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja;
  - przyczynę reklamacji wraz z opisem sytuacji, której reklamacja dotyczy i oczekiwanym sposób rozpoznania reklamacji;
  - imię i nazwisko;
  - adres e-mail lub adres zamieszkania;
  - w celu przyśpieszenia kontaktu reklamujący może podać także numer telefonu
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego przysługuje mu, wedle wyboru: kolejny Bilet lub zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaconych środków odbywa się przelewem na konto, z którego dokonano zakupu Biletu.
 6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo zgłoszone reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego.
 7. Rozpatrzenie reklamacji nie wyłącza prawa Kupującego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

 

§ 8. Zwrot Biletu z przyczyn leżących po stronie BE HAPPY

 1. W przypadku, gdy wizyta w BE HAPPY, na którą Kupujący miał wykupiony i opłacony bilet nie odbyła się lub nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie BE HAPPY (np. awaria) lub wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej, BE HAPPY niezwłocznie zawiadamia Kupujących o tym fakcie za pośrednictwem swojej strony internetowej lub w miarę możliwości w inny sposób.
 2. W przypadku opisanym w ust. 1 Kupujący ma prawo wedle swojego uznania, nieodpłatnie, dokonać zmiany daty rezerwacji lub zażądać zwrotu ceny Biletu.
 3. Zwrot biletów będzie realizowany za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez platformę PayU w taki sam sposób, jak została dokonana transakcja.
 4. W przypadku zwrotu biletu za pośrednictwem poczty elektronicznej zwrot ceny Biletu następuje na rachunek z którego dokonano płatności, nie później niż w terminie 7 dni.
 5. Po rozpoznaniu zgłoszenia zwrot uiszczonej należności za Bilety nastąpi w postaci przelewu z platformy PayU.

 

§ 9. Odstąpienie od umowy i pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

  1. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (zgodnie z art. 38 pkt. 12) ww. ustawy, z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.
  2. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   - zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
   - zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.
   - Kupujący będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   - Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
   - Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

   1. BE HAPPY jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w celach związanych z dokonaniem zakupu biletu, rozpoznania reklamacji, udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Kupującego oraz obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa w tym księgowych.
   2. Szczegóły dotyczące przetwarzania dostępne są w zakładce Polityka prywatności

 

 

Regulamin obowiązuje od: 01.01.2024